Logopedie

Wat is logopedie? Waarvoor staan we?

Logopedie is een heel veelzijdig beroep. Omdat we niet van alle markten thuis kunnen zijn, besloten we ons te specialiseren. Bij ons kan je terecht voor:

Leerproblemen

Sommige kinderen hebben het moeilijk met het lezen, spellen of rekenen. Wat bij andere kinderen met wat oefenen vlot lijkt te gaan, is voor hen net enorm moeilijk. Ze hebben nood aan extra ondersteuning van de leerkracht en/of kunnen terecht in een zorgklas. Ondanks deze hulp blijft de achterstand bestaan of wordt deze zelfs nog groter. Het maken van huiswerk is voor dat specifieke onderdeel vaak een strijd, de frustratie stijgt. Meestal is dit het moment waarop een logopedist wordt ingeschakeld.

Via onderzoek gaan we na waar de problemen zich voordoen en vormen we ons een beeld van wat je kind al kan en wat nog niet. Ongeveer 5% van de Vlaamse kinderen heeft dyslexie. Dyscalculie is wat minder bekend, maar komt ongeveer even vaak voor. Om dergelijke diagnoses te stellen hebben we een aantal criteria waarmee we rekening moeten houden. Eén daarvan is het hardnekkigheidscriterium. Dit houdt in dat we eerst gedurende een langere periode met je kind aan de slag gaan voor we de diagnose kunnen stellen. Bij een groot aantal kinderen merken we immers dat wat extra begeleiding, dat extra duwtje in de rug hen kan helpen de leerachterstand in te halen of zelfs helemaal weg te werken.

In onze therapie bieden we je kind de nodige hulpmiddelen aan en gaan we intensief oefenen. Daarnaast zetten we ook sterk in op de zelfredzaamheid en de leermotivatie.

Taalproblemen

We spreken van een taalontwikkelingsstoornis wanneer de taalontwikkeling van je kind beduidend achterblijft ten opzichte van leeftijdsgenootjes of wanneer de taalontwikkeling afwijkt van het normale verloop van het taalverwervingsproces.

Taalontwikkelingsstoornissen kunnen we verder onderverdelen in productiestoornissen (het spreken) en receptieve stoornissen (het begrijpen), maar ook in de taalvorm (de grammatica), de taalinhoud (de betekenis die we eraan geven) en het taalgebruik (onze conversatievaardigheden, de communicatieve functies). Via onderzoek bekijken we waar de mogelijkheden en de beperkingen zitten voor jouw kind. Vaak zien we dat er zich op meerdere gebieden problemen voordoen doordat de verschillende aspecten voortdurend in wisselwerking zijn met elkaar.

In onze therapie zetten we je kind centraal en zullen we in de eerste plaats aandacht geven aan het vergroten van het zelfvertrouwen. Belangrijk daarbij is dat je kind plezier kan vinden in het spreken. Onze mondelinge taalvaardigheid heeft immers een grote invloed op onze sociale ontwikkeling.  

Spraakklankstoornissen

De categorie van de spraakklankstoornissen kunnen we nog verder onderverdelen in articulatiestoornissen en fonologische stoornissen.

Kinderen met articulatiestoornissen hebben problemen bij het produceren van klanken. Ze hebben moeite om de juiste articulatiebewegingen te vormen en laten daarom de klank weg, vervangen deze door een andere klank die wél lukt of vervormen de klank. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die lispelen of die de r-klank niet kunnen uitspreken. Op een speelse manier trainen we de verschillende mondbewegingen en leren we je kind hoe het die klank precies moet vormen.

Wanneer je kind een fonologische stoornis heeft, heeft het problemen met het correct toepassen van regels met betrekking tot het spraakklanksysteem. Kinderen die pas beginnen praten doen dit nog op een heel eenvoudige manier. Ze experimenteren met klanken en laten bijvoorbeeld nog delen van een woord weg. Gaandeweg pikt je kind nieuwe dingen op en wordt zijn of haar taal en spraak complexer. Wanneer je kind een fonologische stoornis heeft, houdt dit vaak in dat je kind langer in een bepaalde ontwikkelingsfase blijft hangen dan zijn of haar leeftijdsgenootjes of dat het de fonologische regels niet of foutief toepast. Voorbeelden hiervan zijn kinderen die /soen/ zeggen in plaats van /schoen/ of /tam/ in plaats van /kam/.

Stotteren

Stotteren is een vloeiendheidsprobleem. Een stotter komt ongewild en je hebt hier geen controle over. Als reactie hierop kunnen er zich zaken voordoen zoals: woorden vermijden, ogen toeknijpen, … De behandeling van stotteren start best zo vroeg mogelijk maar ook volwassenen kunnen bij ons terecht.

Wij werken met een sociaal-cognitieve gedragstherapie. Die verschilt heel erg bij elke leeftijdsgroep. In grote lijnen:
Bij jonge kinderen begeleiden we de ouders veel zodat zij heel goed reageren op hun kind en daardoor het stotteren al opvallend kunnen verminderen. Daarnaast gaan we met de kindjes heel speels en indirect werken rond emoties en gedrag. Deze twee zijn bij jonge kinderen de grootste uitlokkende factor van stottermomenten en door hiermee te werken, zien we meestal het stotteren dalen of verdwijnen.
Aan tieners geven we uitleg over stotteren en gaan we daarna ook werken rond de emoties. Bij hen bespreken we ook al eventuele negatieve gedachten. Hierna gaan we met de onvloeiendheden zelf aan de slag en doen we daar specifieke oefeningen mee.

De therapie voor volwassenen lijkt erg op die van tieners, alleen valt het speelse weg en wordt er nog uitgebreider gepraat en geoefend. Als laatste komt hier ook het aanpassen van de onvloeiendheden bij zodat de persoon die stottert vloeiender kan doorpraten.

favicon

Hoe gaan we te werk?

  1. Intakegesprek (ouders en logopediste): tijdens dit gesprek vormen we ons een beeld van de ontwikkeling van je kind en trachten we de hulpvraag duidelijk te krijgen. We leggen uit welke formulieren nodig zijn om het dossier voor het ziekenfonds samen te stellen.
  2. Onderzoek (kind en logopediste): het logopedisch onderzoek heeft twee doelen. Enerzijds vormen we aan de hand van het onderzoek een beeld van de mogelijkheden van je kind (waar heeft hij/zij het moeilijk mee en wat heeft het al onder de knie?). We maken een verslag van dit onderzoek en bezorgen dit aan alle betrokken partijen (huisarts, school, …). Anderzijds hebben we deze onderzoeksgegevens nodig om een terugbetaling aan te vragen bij jullie ziekenfonds.
  3. Therapiesessies: Nu gaan we echt aan de slag! We gaan op een zo aangenaam en positief mogelijke manier met je kind aan het werk. Het opwekken van positieve emoties zorgt er immers voor dat je hersenen meer verbindingen maken, dat je creatiever wordt en flexibeler kan gaan denken. Een ideaal uitgangspunt om nieuwe dingen te leren!
  4. Evaluatie: na enige tijd (doorgaans een jaar) bekijken we samen of de hulpvraag beantwoord werd. Indien nodig herhalen we het onderzoek. We bespreken of het verder zetten van de logopedie aangewezen is of niet.

Tarieven

We zijn stuk voor stuk geconventioneerde logopedisten. Dit houdt in dat we de wettelijke tarieven hanteren zoals deze door het RIZIV werden vastgelegd.

Opgelet: soms is er geen terugbetaling via de wettelijke ziekteverzekering mogelijk. In dat geval kan u meestal een beroep doen op de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds.